پندار اکبری جاودانه خواهی ماند استاد جعفر والی ..
تسلیت به خانواده هنر و مردم شریف ایران class=
جاودانه خواهی ماند استاد جعفر والی .. تسلیت به خانواده هنر و مردم شریف ایرانثبت دیدگاه شما