كورش سليمانى همه چيزى ممكن است حتى آبى و پاك بودن آسمان تهران، مثل امروز؛ پس اميدوارم باشيم چون در اين دنياىِ عجيب همه چيزى ممكن است ... class=
همه چيزى ممكن است حتى آبى و پاك بودن آسمان تهران، مثل امروز؛ پس اميدوارم باشيم چون در اين دنياىِ عجيب همه چيزى ممكن است ...ثبت دیدگاه شما