کیهان کلهر .
" کنسرت تبریز تمدید شد "
« پردگیان باغ سکوت »
30 آذرماه
تبریز ؛ سالن پتروشیمی
ساعت 20 
تهیه بلیت از امروز،پنجشنبه 25 آذرماه ساعت 16 در سایت زیر :
www.iranconcert.com
.

#پردگیان_باغ_سکوت #کیهان_کلهر #علی_بهرامی_فرد #نویدافقه #هادی_آذرپیرا  #کنسرت #تبریز #KayhanKalhor #kamancheh #tabriz class=
. " کنسرت تبریز تمدید شد " « پردگیان باغ سکوت » 30 آذرماه تبریز ؛ سالن پتروشیمی ساعت 20 تهیه بلیت از امروز،پنجشنبه 25 آذرماه ساعت 16 در سایت زیر : www.iranconcert.com . #پردگیان_باغ_سکوت #کیهان_کلهر #علی_بهرامی_فرد #نویدافقه #هادی_آذرپیرا #کنسرت #تبریز #KayhanKalhor #kamancheh #tabrizثبت دیدگاه شما