مهتاب ثروتی ‎ از دستان من نیاموختی
‎که من برای خوشبختی تو
‎چه قدر ناتوانم
‎من خواستم با ابیات پراکنده‌ی شعر
‎تو را خوشبخت کنم
‎آسمان هم نمی‌توانست ما را تسلی دهد
#احمدرضا احمدي class=
‎ از دستان من نیاموختی ‎که من برای خوشبختی تو ‎چه قدر ناتوانم ‎من خواستم با ابیات پراکنده‌ی شعر ‎تو را خوشبخت کنم ‎آسمان هم نمی‌توانست ما را تسلی دهد #احمدرضا احمديثبت دیدگاه شما