تینا پاکروان بچه ها از مادر يتيم مى شوند نه از پدر 
حواسمان به زنان سرپرست خانواده باشد در اين روزها كه زندگى سخت است و نگاه به زن تنها متفاوت ،يادمان نرود زنها سايه ى مرد نداشته شان را با خود حمل مى كنند تا بچه هايشان كمبودى نداشته باشند ....
تينا پاكروان class=
بچه ها از مادر يتيم مى شوند نه از پدر حواسمان به زنان سرپرست خانواده باشد در اين روزها كه زندگى سخت است و نگاه به زن تنها متفاوت ،يادمان نرود زنها سايه ى مرد نداشته شان را با خود حمل مى كنند تا بچه هايشان كمبودى نداشته باشند .... تينا پاكروانثبت دیدگاه شما