امیرحسین رستمی زندگی همینه دیگه ، مثل قمارخونه می مونه.
می بری ، می بازی . 
ولی آخرش همیشه قمارخونه است که برنده ی نهائیه و این معنی اش این نیست که به تو خوش نگذشته.😉.
وودى الن class=
زندگی همینه دیگه ، مثل قمارخونه می مونه. می بری ، می بازی . ولی آخرش همیشه قمارخونه است که برنده ی نهائیه و این معنی اش این نیست که به تو خوش نگذشته.😉. وودى النثبت دیدگاه شما