شهرزاد عبدالمجید امشب با اميد نجيب زاده عزيز (تهيه كننده) و آرزو جان ابوحمزه  دختريم (تهيه كننده) به دعوت فرشيد فاتحى گرامى(تهيه كننده) به تماشاى نمايش (دوران خوش بازنشستگى) به كارگردانى محمد لارتى و كامران شهلايي و بازى روان وشاهكار و گرم وپرانرژى استاد عزيز (آقاى رسول نجفيان) جاى همه خالى بود ،متن بسيار عالى و بازى خانمها آيه كيانپور و سحرناز عباس زاده و هما پريسان بى كم و كاست در كنار استاد عزيز توصيه ميكنم حتماً ديدن اين نمايشو از دست نديد عالى عالى در تماشاخانه استاد انتظامى خانه هنرمندان🎭🎭🎭🎭🎭 class=
امشب با اميد نجيب زاده عزيز (تهيه كننده) و آرزو جان ابوحمزه دختريم (تهيه كننده) به دعوت فرشيد فاتحى گرامى(تهيه كننده) به تماشاى نمايش (دوران خوش بازنشستگى) به كارگردانى محمد لارتى و كامران شهلايي و بازى روان وشاهكار و گرم وپرانرژى استاد عزيز (آقاى رسول نجفيان) جاى همه خالى بود ،متن بسيار عالى و بازى خانمها آيه كيانپور و سحرناز عباس زاده و هما پريسان بى كم و كاست در كنار استاد عزيز توصيه ميكنم حتماً ديدن اين نمايشو از دست نديد عالى عالى در تماشاخانه استاد انتظامى خانه هنرمندان🎭🎭🎭🎭🎭ثبت دیدگاه شما