رضا صادقی دوستان جان ماهـشهرى ، با افتخار خدمتتون خواهم بود و مثل هميشه پر خواهم شد از عشق و خاطره ..... تا ديدار 
#rezasadeghi_official #blackarmy #live_in_concert #tiarasadeghi #يعنى_درد#يعنى_درد class=
دوستان جان ماهـشهرى ، با افتخار خدمتتون خواهم بود و مثل هميشه پر خواهم شد از عشق و خاطره ..... تا ديدار #rezasadeghi_official #blackarmy #live_in_concert #tiarasadeghi #يعنى_درد#يعنى_دردثبت دیدگاه شما