تینا پاکروان شايد عشق تنها به اندازه يك دستگيرى ساده باشد. 
به اندازه ى اگر خسته اى ،من هستم .
شايد عشق در "نيمه شب اتفاق افتاد"
شايد .... class=
شايد عشق تنها به اندازه يك دستگيرى ساده باشد. به اندازه ى اگر خسته اى ،من هستم . شايد عشق در "نيمه شب اتفاق افتاد" شايد ....ثبت دیدگاه شما