امیرحسین رستمی براى همه ى ما
همه ى روزها فراموش مى شوند
به جز همان يك روز
كه نشانى آن را
به هيچكس نگفته ايم.. محمدرضا عبدالملكيان

اخرين بازى .ثبت اين لحظه با سميراجان بختيارى class=
براى همه ى ما همه ى روزها فراموش مى شوند به جز همان يك روز كه نشانى آن را به هيچكس نگفته ايم.. محمدرضا عبدالملكيان اخرين بازى .ثبت اين لحظه با سميراجان بختيارىثبت دیدگاه شما