مهرناز افلاکیان ...
مرهم زخم های کهنه ام
کنج لبان توست !
بوسه نمیخواهم
چیزی بگو …

شاملو class=
... مرهم زخم های کهنه ام کنج لبان توست ! بوسه نمیخواهم چیزی بگو … شاملوثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران