حسین پاکدل پاره حرف
...
در سوگِ پرس و جو،
آواره مى شود زمان،
گم مى شود زمين،
كم مى شود هوا،
رَد مى شود وجود،
اثبات مى شود، نبود!
.
.
نقاشى اثر: Ang Kiukok
. class=
پاره حرف ... در سوگِ پرس و جو، آواره مى شود زمان، گم مى شود زمين، كم مى شود هوا، رَد مى شود وجود، اثبات مى شود، نبود! . . نقاشى اثر: Ang Kiukok .ثبت دیدگاه شما