سیما خضرآبادی من فکر میکنم هرکسی دو تولد داره 
روزی ک بطور طبیعی متولد میشه 
روزی که زندگی اگاهانه اش اغاز میشه class=
من فکر میکنم هرکسی دو تولد داره روزی ک بطور طبیعی متولد میشه روزی که زندگی اگاهانه اش اغاز میشهثبت دیدگاه شما