حسین سلیمانی هيچ وقت اون آدم قبلي نميشى. 
فردا منتظر شنيدن اينكار به همراه ويديو كه حميد منتظري عزيز و ميثم اماده كردن، باشيد... از طريق كانال
https://telegram.me/hosseinsoleimani
https://tlgrM.me/hosseinsoleimani
@hoseinmonsef @rashataghipour 
@sajadmotaseli 
@hamidmontazerii
@meysamvfx class=
هيچ وقت اون آدم قبلي نميشى. فردا منتظر شنيدن اينكار به همراه ويديو كه حميد منتظري عزيز و ميثم اماده كردن، باشيد... از طريق كانال https://telegram.me/hosseinsoleimani https://tlgrM.me/hosseinsoleimani @hoseinmonsef @rashataghipour @sajadmotaseli @hamidmontazerii @meysamvfxثبت دیدگاه شما