اشکان خطیبی #كنسرت #راك_د_پندر مدت كمتر از چها و هشت ساعت #سولد_اوت  شد.
اميدوارم بتونيم براى يك تاريخ زودهنگام كنسرت رو تمديد كنيم. به زودى خبرش رو مى دم.
پ.ن: تعدادى بليت خارج از ظرفيت (بدون صندلى) در سايت ايران كنسرت هست.
#soldout #concert #rock_the_pen class=
#كنسرت #راك_د_پندر مدت كمتر از چها و هشت ساعت #سولد_اوت شد. اميدوارم بتونيم براى يك تاريخ زودهنگام كنسرت رو تمديد كنيم. به زودى خبرش رو مى دم. پ.ن: تعدادى بليت خارج از ظرفيت (بدون صندلى) در سايت ايران كنسرت هست. #soldout #concert #rock_the_penثبت دیدگاه شما