رضا صادقی اهـل درياي جنوبم و تمام روياهايم با نخل و گرما گره خورده . 
انجا كه لبخندشان بى دريغ است و مهربانيشان با عشق ...
اهـل جنوبم ، زادگاه منصفى ها و عبدالهى ها و صيادان با موسيقى عجين ، عود و دهل و جفتى و تنبوره ...
من از ديارى دور از هـمه اما نزديك به قلب همه .. من بندرعباسى ام ..
دلتنگ ديارت باشى و دور #يعنى_درد class=
اهـل درياي جنوبم و تمام روياهايم با نخل و گرما گره خورده . انجا كه لبخندشان بى دريغ است و مهربانيشان با عشق ... اهـل جنوبم ، زادگاه منصفى ها و عبدالهى ها و صيادان با موسيقى عجين ، عود و دهل و جفتى و تنبوره ... من از ديارى دور از هـمه اما نزديك به قلب همه .. من بندرعباسى ام .. دلتنگ ديارت باشى و دور #يعنى_دردثبت دیدگاه شما