کورش سلیمانی ❄️
ديروز كه هوا مثل پريروز و امروز خوب نبود، دستِ عزيزانمان را گرفتيم، از شهر بريديم و در همين اطراف تهران، كيلومترِ چند به سوىِ طبيعت، سمتِ شمال از شمال غربىِ آفتاب، جاىِ شما خالى در "جشنواره ى بين القُلَلىِ برف" به تماشاى هواىِ تازه و تنفسِِ سپيدى رفتيم ... شاهكار بود، حيف جيب هايم خالى از ستاره بود وگرنه مثل آبِ خوردن پنج ستاره كامل را مى توانست بگيرد ... يادمان باشد كه هر از چندگاهى، همينطورى يك هويى از شهر بِبُرّيم ... خوش مى گذرد ... _______________________
 فتوگرافىِ همسرجان ... #كورش_سليمانى 
#مهرآفرين_گيان class=
❄️ ديروز كه هوا مثل پريروز و امروز خوب نبود، دستِ عزيزانمان را گرفتيم، از شهر بريديم و در همين اطراف تهران، كيلومترِ چند به سوىِ طبيعت، سمتِ شمال از شمال غربىِ آفتاب، جاىِ شما خالى در "جشنواره ى بين القُلَلىِ برف" به تماشاى هواىِ تازه و تنفسِِ سپيدى رفتيم ... شاهكار بود، حيف جيب هايم خالى از ستاره بود وگرنه مثل آبِ خوردن پنج ستاره كامل را مى توانست بگيرد ... يادمان باشد كه هر از چندگاهى، همينطورى يك هويى از شهر بِبُرّيم ... خوش مى گذرد ... _______________________ فتوگرافىِ همسرجان ... #كورش_سليمانى #مهرآفرين_گيانثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران