سجاد افشاریان ديدنِ عكس هاىِ قديمى حالِ آدمو عجيب مى كنه ، با رفيقِ قديمى جان وُ دل ام وحيد حسينى نامى عزيز در تبريز آن سال ها ✨🍀❤️
@vahid_hoseyni_nami class=
ديدنِ عكس هاىِ قديمى حالِ آدمو عجيب مى كنه ، با رفيقِ قديمى جان وُ دل ام وحيد حسينى نامى عزيز در تبريز آن سال ها ✨🍀❤️ @vahid_hoseyni_namiثبت دیدگاه شما