امیر ژوله . "ما أوذي نبيٌ كما أوذيت"
هیچ پیامبری مانند من در راه رسالت، آزار و رنج ندید. class=
. "ما أوذي نبيٌ كما أوذيت" هیچ پیامبری مانند من در راه رسالت، آزار و رنج ندید.ثبت دیدگاه شما