اشکان خطیبی لطفا هر چقدر در توان مالى تون هست به اين شماره حساب كمك كنيد ...سرما و گرسنگى دشمن اصلى حيوانات اهلى ست و مركز رها بدون كمك شما موفق به نگهدارى از آن ها نخواهد بود.
سپاس
#من_مسئولم class=
لطفا هر چقدر در توان مالى تون هست به اين شماره حساب كمك كنيد ...سرما و گرسنگى دشمن اصلى حيوانات اهلى ست و مركز رها بدون كمك شما موفق به نگهدارى از آن ها نخواهد بود. سپاس #من_مسئولمثبت دیدگاه شما