علی کاظمی با سلام خدمت شما خوبان وبا عرض تسلیت به تمام هموطن های عزیزم بخصوص آذربایجانی ها 
الهی که دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم وتمام هموطنان عزیزم در آرامش بسر ببرند 
خاک پای تک تک شما خوبانم یا حق class=
با سلام خدمت شما خوبان وبا عرض تسلیت به تمام هموطن های عزیزم بخصوص آذربایجانی ها الهی که دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم وتمام هموطنان عزیزم در آرامش بسر ببرند خاک پای تک تک شما خوبانم یا حقثبت دیدگاه شما