امیر ژوله .
تسليت براي شهادت زائرين اربعين حسيني
تسليت براي قربانيان حادثه برخورد دو قطار در سمنان
تسليت براي رسانه اي كه خبر مرگ مردمش،خبر دهمش هم نيست
تسليت براي ماي فضاي مجازي كه از كنار مرگ چنين به آساني ميگذريم،مگر اينكه مرگ  از ما بهتري در پاريس باشد يا از دست رفتن گربه اي در كاربراتور پرايد class=
. تسليت براي شهادت زائرين اربعين حسيني تسليت براي قربانيان حادثه برخورد دو قطار در سمنان تسليت براي رسانه اي كه خبر مرگ مردمش،خبر دهمش هم نيست تسليت براي ماي فضاي مجازي كه از كنار مرگ چنين به آساني ميگذريم،مگر اينكه مرگ از ما بهتري در پاريس باشد يا از دست رفتن گربه اي در كاربراتور پرايدثبت دیدگاه شما