مجید اخشابی اگر بتوانی موسیقی درونی ات،
حقیقت درونی ات،عشق درونی ات
و امید درونی ات را احساس کنی
آن را در پیرامونت نیز تشخیص خواهی داد.
کل کیهان برای تو تغییر خواهد کرد 
زیرا تو تغییر کرده ای... #اشو#
هفته خوبی داشته باشید هم آهنگ با کیهان...
۹۵.۹.۶
با احترام و ارادت :
مجید اخشابی class=
اگر بتوانی موسیقی درونی ات، حقیقت درونی ات،عشق درونی ات و امید درونی ات را احساس کنی آن را در پیرامونت نیز تشخیص خواهی داد. کل کیهان برای تو تغییر خواهد کرد زیرا تو تغییر کرده ای... #اشو# هفته خوبی داشته باشید هم آهنگ با کیهان... ۹۵.۹.۶ با احترام و ارادت : مجید اخشابیثبت دیدگاه شما