مجید اخشابی انسان های احمق،
نه از کتاب خوششان می آید 
نه از فیلمهای مفهومی، 
و نه هر چیزی که 
آنها را وادار به تفکر کند!

آندره ژید class=
انسان های احمق، نه از کتاب خوششان می آید نه از فیلمهای مفهومی، و نه هر چیزی که آنها را وادار به تفکر کند! آندره ژیدثبت دیدگاه شما