آزاده نامداری ....
توهواي سرد،تو برف،توي اين باد كه اشك چشم آدمو درمياره فقط يه خونه ي گرم، چايي داغ وآرامشه كه ميچسبه.،،احساس ميكني داري زندگي ميكني...
خونه هاتون گرم.
پ.ن.خداكنه همه تو اين شباي سرد يه سقف ويه چايي داغ داشته باشن.🌠🌠🌠 class=
.... توهواي سرد،تو برف،توي اين باد كه اشك چشم آدمو درمياره فقط يه خونه ي گرم، چايي داغ وآرامشه كه ميچسبه.،،احساس ميكني داري زندگي ميكني... خونه هاتون گرم. پ.ن.خداكنه همه تو اين شباي سرد يه سقف ويه چايي داغ داشته باشن.🌠🌠🌠ثبت دیدگاه شما