تینا پاکروان آنروز كه در محشر ،مردم همه گرد آيند
ما با تو در آن غوغا، دزديده نظر بازيم

عبيد زاكانى class=
آنروز كه در محشر ،مردم همه گرد آيند ما با تو در آن غوغا، دزديده نظر بازيم عبيد زاكانىثبت دیدگاه شما