مجید اخشابی و گفت: اگر دوزخ مرا بخشند، هرگز هیچ عاشق را نسوزم.
 از بهر آنکه عشق، خود او را صدبار سوخته است. (عطار / ذکر یحیی معاذ رازی) آذر مبارک class=
و گفت: اگر دوزخ مرا بخشند، هرگز هیچ عاشق را نسوزم. از بهر آنکه عشق، خود او را صدبار سوخته است. (عطار / ذکر یحیی معاذ رازی) آذر مبارکثبت دیدگاه شما