نفیسه روشن اولين روز اذرماه 🤔
يا پاييز خسته شده
يا زمستان و ننه سرما عجول شده🤔
نميدونم شايد فصل ها هم حسادت دارن به هم🍁🌨
مثل ادمهاي حسود كه كار مارو مختل ميكنن🤔
يا شايد دنيا قاطي كرده😞
چيزي شبيه به روزگار ما ادمها😪
هر چيزي كه هست عجيب روزها همزاد پندار ما شدن😒 class=
اولين روز اذرماه 🤔 يا پاييز خسته شده يا زمستان و ننه سرما عجول شده🤔 نميدونم شايد فصل ها هم حسادت دارن به هم🍁🌨 مثل ادمهاي حسود كه كار مارو مختل ميكنن🤔 يا شايد دنيا قاطي كرده😞 چيزي شبيه به روزگار ما ادمها😪 هر چيزي كه هست عجيب روزها همزاد پندار ما شدن😒ثبت دیدگاه شما