مجید اخشابی همیشه 
دلخوری ها را...
نگرانی ها را....
به موقع بگویید....
حرفهای خود را به یک دیگر با "کلام" 
مطرح کنید؛ نه با " رفتار"
که از کلام همان 'برداشت' می شود که شما می گویید؛
ولی از رفتارتان هزاران 'برداشت' (نقاشی اثر پیکاسو)

در پناه حضرت دوست هفته ای سلامت و موفق داشته باشید.۹۵.۸.۲۹
با احترام :مجید اخشابی class=
همیشه دلخوری ها را... نگرانی ها را.... به موقع بگویید.... حرفهای خود را به یک دیگر با "کلام" مطرح کنید؛ نه با " رفتار" که از کلام همان 'برداشت' می شود که شما می گویید؛ ولی از رفتارتان هزاران 'برداشت' (نقاشی اثر پیکاسو) در پناه حضرت دوست هفته ای سلامت و موفق داشته باشید.۹۵.۸.۲۹ با احترام :مجید اخشابیثبت دیدگاه شما