حسین پاکدل ...
كتاب، كتاب و ديگر هيچ.
.
بيش از هر وقت به تنفس در هواى كتاب نيازمنديم.
.
اين هم عكسى كه الى احمدى عزيز و نازنين انداخته از كتابگردى ديروز من در نشر ثالث.
.
@eliahmadiii
. class=
... كتاب، كتاب و ديگر هيچ. . بيش از هر وقت به تنفس در هواى كتاب نيازمنديم. . اين هم عكسى كه الى احمدى عزيز و نازنين انداخته از كتابگردى ديروز من در نشر ثالث. . @eliahmadiii .ثبت دیدگاه شما