كورش سليمانى كسى كه روى تو ديدست حال من داند .../ گوشه ى برگى از كليات سعدى؛ رقم هدايت الله شيرازى؛  ٩٩٩ه.ق؛ موزه رضا عباسى class=
كسى كه روى تو ديدست حال من داند .../ گوشه ى برگى از كليات سعدى؛ رقم هدايت الله شيرازى؛ ٩٩٩ه.ق؛ موزه رضا عباسىثبت دیدگاه شما