امیر ژوله .
تهرانی های عزیز آب زیاد بخورید

نیترات داره،  برای دفع وایتکس توی شیر، 
که برای دفع سرب توی هوا خوردین،
مفیده class=
. تهرانی های عزیز آب زیاد بخورید نیترات داره، برای دفع وایتکس توی شیر، که برای دفع سرب توی هوا خوردین، مفیدهثبت دیدگاه شما