حسین پاکدل پاره حرف
...
آزادى مشروط،
قفس را به باغِ شايد برد!
.
.
.
نقاشى اثر عليرضا اسپهبد
. class=
پاره حرف ... آزادى مشروط، قفس را به باغِ شايد برد! . . . نقاشى اثر عليرضا اسپهبد .ثبت دیدگاه شما