امیرحسین رستمی حالم از جنگ بهم ميخوره.اى كاش ريشه ى جنگ در تمام جهان خشك ميشد،جهانى پر از صلح .اينطورى ديگه اخبارى هم از جنگ وجود نداشت و ديگه هيچ بچه اى نگران برنگشتن پدر يا مادر خبرنگارش نميشد.لعنت به جنگ .لعنت به جنگ.اروم بخوابى محسن خان خزايى.و دوباره يك فرشته تنها شد.خدايا مراقب فرشته ى كوچولوش باش.🙏 class=
حالم از جنگ بهم ميخوره.اى كاش ريشه ى جنگ در تمام جهان خشك ميشد،جهانى پر از صلح .اينطورى ديگه اخبارى هم از جنگ وجود نداشت و ديگه هيچ بچه اى نگران برنگشتن پدر يا مادر خبرنگارش نميشد.لعنت به جنگ .لعنت به جنگ.اروم بخوابى محسن خان خزايى.و دوباره يك فرشته تنها شد.خدايا مراقب فرشته ى كوچولوش باش.🙏ثبت دیدگاه شما