پندار اکبری آبی ترین انسان روی زمین روحت شاد . .. افتخارات و نام بزرگت جاودانه خواهد ماند .. class=
آبی ترین انسان روی زمین روحت شاد . .. افتخارات و نام بزرگت جاودانه خواهد ماند ..ثبت دیدگاه شما