مهتاب ثروتی من پريشان تر از آنم كه تو ميپنداري 
شده آيا تهِ يك شعر تَرَك برداري ؟ (با بهاران جان در صحنه) 
عكس : محيا علي ياري class=
من پريشان تر از آنم كه تو ميپنداري شده آيا تهِ يك شعر تَرَك برداري ؟ (با بهاران جان در صحنه) عكس : محيا علي ياريثبت دیدگاه شما