حسین پاکدل پاره حرف
...
آدم آدم است؛
اما فيل فيل تر است؛
با آن كه ادعاى فيل بودن ندارد،
آدابِ فيل بودن را خوب مراعات مى كند!
.
.
نقاشى ديوارى اثر "ادونا كارى"
.
. class=
پاره حرف ... آدم آدم است؛ اما فيل فيل تر است؛ با آن كه ادعاى فيل بودن ندارد، آدابِ فيل بودن را خوب مراعات مى كند! . . نقاشى ديوارى اثر "ادونا كارى" . .ثبت دیدگاه شما