حسین پاکدل پاره حرف
...
گل ها،
نمى روند،
ديدار آنكه خشم را،
در انحصارِ خود دارد؛
مگر، وقتِ آخرين ديدار!
.
. class=
پاره حرف ... گل ها، نمى روند، ديدار آنكه خشم را، در انحصارِ خود دارد؛ مگر، وقتِ آخرين ديدار! . .ثبت دیدگاه شما