پندار اکبری به وبسايت بخشش برويم و با پرداخت حداقل ده هزار تومان در زندگي بخشيدن به يك انسان سهيم شويم : 
Life.sosapoverty.org 
اطلاعات بيشتر در صفحه رسمي جمعيت امام علي :
@imamalisociety 
شماره روابط عمومي اين مجموعه: 
021-88930816
#pendarakbari #imamalisociety class=
به وبسايت بخشش برويم و با پرداخت حداقل ده هزار تومان در زندگي بخشيدن به يك انسان سهيم شويم : Life.sosapoverty.org اطلاعات بيشتر در صفحه رسمي جمعيت امام علي : @imamalisociety شماره روابط عمومي اين مجموعه: 021-88930816 #pendarakbari #imamalisocietyثبت دیدگاه شما