لادن سلیمانی روزگارعجيبي شده است 
حتي وقتي ميخنديم 
منظورمان چيزديگري است
وقتي همه چيزخوب است،ميترسيم
ما به لنگيدن يك جاي كارعادت كرده ايم
هوشنگ ابتهاج class=
روزگارعجيبي شده است حتي وقتي ميخنديم منظورمان چيزديگري است وقتي همه چيزخوب است،ميترسيم ما به لنگيدن يك جاي كارعادت كرده ايم هوشنگ ابتهاجثبت دیدگاه شما