نیوشا ضیغمی خیلی ازدوستان ازمن درباره کلاسهای بازیگری می پرسندواینکه کجاآموزش دیدم.
دوست دارم امروزکسانی رومعرفی کنم که کارم روباحمایت اونهاشروع کردم وهنوزهم جزء دوستان وهمراهان من هستند.
اونهاالآن تحت عنوان مرکزعالی آموزش علوم سینمایی بامدیریت آقای علی فروزش فعالیت می کنندودرمحیطی سالم وحرفه ای با متدهاي روز جهان ،مجموعه اي براي پرورش استعدادهای جدیدبه عرصه سینماهستند
@markaz_amuzesh_cinema class=
خیلی ازدوستان ازمن درباره کلاسهای بازیگری می پرسندواینکه کجاآموزش دیدم. دوست دارم امروزکسانی رومعرفی کنم که کارم روباحمایت اونهاشروع کردم وهنوزهم جزء دوستان وهمراهان من هستند. اونهاالآن تحت عنوان مرکزعالی آموزش علوم سینمایی بامدیریت آقای علی فروزش فعالیت می کنندودرمحیطی سالم وحرفه ای با متدهاي روز جهان ،مجموعه اي براي پرورش استعدادهای جدیدبه عرصه سینماهستند @markaz_amuzesh_cinemaثبت دیدگاه شما