لادن سلیمانی وقتي إنسان درقلبش هدفي داردهمه چيز را راحت تَر تحمل ميكند
اوريانا فالاچي class=
وقتي إنسان درقلبش هدفي داردهمه چيز را راحت تَر تحمل ميكند اوريانا فالاچيثبت دیدگاه شما