حسین پاکدل پاره حرف
...
چه سفرها بدهكار است،
به زمين و زمان،
مسافرِ ممنوع!
.
. class=
پاره حرف ... چه سفرها بدهكار است، به زمين و زمان، مسافرِ ممنوع! . .ثبت دیدگاه شما