پرستو گلستانی صدا کن مرا 
صدای تو خوب است
صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است
 که در انتهای صمیمیت حزن می روید ( سهراب سپهری)

عکس از نازنین خانم جان رحیمی class=
صدا کن مرا صدای تو خوب است صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است  که در انتهای صمیمیت حزن می روید ( سهراب سپهری) عکس از نازنین خانم جان رحیمیثبت دیدگاه شما