حسین پاکدل پاره حرف
...
درها، درها،
پدرانِ پنجره ها هستند؛
اما، قفل هاى مكررِ ناممكن،
رابطه را قطع،
هوا را حبس،
و نور را كور مى كند!
.
.
.
تقديم به روح بلند دوست ديرينم
سعيد كشن فلاح
كه حتى پشت درهاى بسته
پنجره اى بود باز و روح پرور
به سمت رنگ و شادابى
. class=
پاره حرف ... درها، درها، پدرانِ پنجره ها هستند؛ اما، قفل هاى مكررِ ناممكن، رابطه را قطع، هوا را حبس، و نور را كور مى كند! . . . تقديم به روح بلند دوست ديرينم سعيد كشن فلاح كه حتى پشت درهاى بسته پنجره اى بود باز و روح پرور به سمت رنگ و شادابى .ثبت دیدگاه شما