پرستو گلستانی به بهانه روز جهانی کودک 
با آرزوی دنیای بدون جنگ ، 
صلح و آرامش 
مبارک بر همه ی کودکان class=
به بهانه روز جهانی کودک با آرزوی دنیای بدون جنگ ، صلح و آرامش مبارک بر همه ی کودکانثبت دیدگاه شما