لادن سلیمانی من ميدانستم اگرتلخي و كينه راپشت سرنگذارم، بازهم زنداني خواهم بود
حتي اگر دَرِ سلول ام رابازميگذاشتند
نلسون ماندلا class=
من ميدانستم اگرتلخي و كينه راپشت سرنگذارم، بازهم زنداني خواهم بود حتي اگر دَرِ سلول ام رابازميگذاشتند نلسون ماندلاثبت دیدگاه شما