کورش سلیمانی 🌱 .............
در ستايشِ خستگى: 
بيابان ها و صحراهاىِ سخت، ناهموار و فراخ، اسبِ رونده را به سفر حريص تَر مى كنند ... خستگى و رنج توشه ى راه اوست ... او را از آنها باكى نيست. مى پذيردشان چون آشنايانِ قديمى ... او ايمان دارد كه بيابان هم چون شب به انتها مى رسد ... .
.
.

#كورش_سليمانى class=
🌱 ............. در ستايشِ خستگى: بيابان ها و صحراهاىِ سخت، ناهموار و فراخ، اسبِ رونده را به سفر حريص تَر مى كنند ... خستگى و رنج توشه ى راه اوست ... او را از آنها باكى نيست. مى پذيردشان چون آشنايانِ قديمى ... او ايمان دارد كه بيابان هم چون شب به انتها مى رسد ... . . . #كورش_سليمانىثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران