کورش سلیمانی 🌱 .............
در ستايشِ خستگى: 
بيابان ها و صحراهاىِ سخت، ناهموار و گسترده، اسبِ رونده را به سفر حريص تَر مى كنند ... خستگى و رنج توشه ى راه مسافر است، او را از آنها باكى نيست، مى پذيردشان چون آشنايان قديمى. مى داند كه بيابان هم چون شب انتهايى دارد ... .
.
.

#كورش_سليمانى class=
🌱 ............. در ستايشِ خستگى: بيابان ها و صحراهاىِ سخت، ناهموار و گسترده، اسبِ رونده را به سفر حريص تَر مى كنند ... خستگى و رنج توشه ى راه مسافر است، او را از آنها باكى نيست، مى پذيردشان چون آشنايان قديمى. مى داند كه بيابان هم چون شب انتهايى دارد ... . . . #كورش_سليمانىثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران