مجید اخشابی بزرگی می گفت

درختی که زود شکوفه می کند
 شکوفه هایش میوه نخواهد شد 
مخصوصا شکوفه های  عشق class=
بزرگی می گفت درختی که زود شکوفه می کند شکوفه هایش میوه نخواهد شد مخصوصا شکوفه های عشقثبت دیدگاه شما